Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Biuro Administracyjne Szkół
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Załączniki do wniosku:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego i w przypadku zmiany pracodawcy - świadectwa pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (czyli załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.),
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (należy wpisać formy i kwoty otrzymanej pomocy publicznej w ostatnich 3 latach),
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis. .

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. W przypadku nauki zawodu do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania.

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Burmistrz Gminy Wolin wraz z decyzją wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Wolinie

ul. Zamkowa 23

72 – 510 Wolin

Tryb odwoławczy:

Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 ., poz. 232 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz.1644);

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 362);

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013, nr 352, str.1);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

Inne informacje:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Wolin, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Wolin.

2.  Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jerzy Orlik 17-07-2018 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Wilkowski 18-08-2023 08:57